Projekti – v teku

Mladi pri prehodu na zeleno energijo

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021« (JR CzK 2020- 2021 - OP20.06849)

Namen: Izdelali smo didaktični pripomoček, ki spodbuja rabo obnovljivih virov energije in se uporablja v edukativne namene. Didaktični pripomoček bo pomagal uporabnikom - vizualizirati kompleksno področje obnovljivih virov energije na dinamičen in razumljiv način in pozitivno vplival na njihovo obnašanje v resničnem svetu. Z našim didaktičnim pripomočkom želimo predvsem mlade podučiti o možnostih pridobivanja obnovljivih virov energije v širšem in ožjem okolju in jih skozi učenje aktivno vključiti v gradnjo novega energetskega sistema. Želimo jim omogočiti na lažji in na njim primernejši način spoznavanje okoljskih problemov v današnjem času.

 

Cilji: Vključiti želimo čim več mladih k zgodnjemu reševanju okoljske problematike. Tako namenjamo didaktični pripomoček osnovno in srednješolcem in zainteresirani javnosti, da z lastnim eksperimentiranjem spoznajo velik pomen obravnavane problematike in istočasno pridobijo dovolj informacij že pred odločitvijo za nadaljnjo poklicno pot in izbiro študija. Predstavljen inovativni didaktični pripomoček ima velik trajnostni učinek, saj mladi potrebujejo pri svojem izobraževanju praktične primere in modele ter inovativne didaktične pripomočke, kar je mnogo primernejše za sedanje generacije kot klasično učenje v učilnicah. Trajnost rezultatov je v pridobivanju znanja s področja energetsko – okoljske problematike in s konkretnimi izzivi za zmanjšanje porabe energentov, ki jih lahko uporabniki implicirajo v vsakdanjem življenju.

Finančna podpora: 40.000 €

Mentor: Rok Colarič

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Odpadki kot vir sekundarnih surovin - Poly krožnost

Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu. Operacija se je začela 1.9.2019 in bo trajala predvidoma do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 2.800.486,22 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

http://www.ektc.si/sl/projekti-v-teku#overlay=sl/file/295/edit%3Fdestination%3Dadmin/content/file/thumbnails

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: Stari materiali v novi podobi

V Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor sodelujemo v projektu ŠIPK z naslovom Stari materiali v novi podobi. Vključeni so študenti mariborske univerze iz različnih strok. Cilj projekta je ozavestiti mlade o pravilni potrošniški miselnosti in problematiki onesnaženosti okolja z različnimi odpadnimi materiali. Z kreativnimi in inovativnimi rešitvami se bodo vključeni študenti seznanili z materiali, njihovimi lastnostmi, možno predelavo in analizirali pregled ravnanja z odpadki v svojem okolju. Študentje bodo izvedli kreativne delavnice in pripravili gradiva za ozaveščanje o problematiki kopičenja odpadkov, neodgovornega odnosa posameznikov do okolja in pravilni potrošniški miselnosti in pridobljena znanja prenesli na osnovnošolce in srednješolce. Analizirali bodo tudi področja tekstilnih materialov in njihove nege ter raziskali možnosti ponovne uporabe različnih vrst odpadkov in odpadne embalaže.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spemljajte nas na Facebook: https://www.facebook.com/Stari-materiali-v-novi-podobi-100312811624782/

 

Razvoj prostovoljstva v Mariboru skozi izobraževanje, povezovanje, promocijo in strukturno podporo

Z mesecem junijem 2019 smo začeli izvajati projekt Razvoj prostovoljstva v Mariboru, ki bo trajal do septembra 2020. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Namen projekta Razvoj prostovoljstva v Mariboru je nagovoriti potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah zlasti na področjih vzgoje in izobraževanje, socialne dejavnosti, kulture in umetnosti, ter po večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju. To se dosega skozi dvig strokovnosti dela mentorjev prostovoljskih organizacij, skozi trajnostno naravnana sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami doma in v tujini ter med prostovoljskimi organizacijami ter Mestno občino Maribor in drugimi javnimi zavodi. Nadalje projekt prispeva k večji povezanosti in stabilnosti prostovoljskih organizacij v lokalni skupnosti. V okviru projekta so zaposleni štirje mentorji prostovoljstva in en koordinator prostovoljstva.
Projektni partnerji so: Pekarna Magdalenske mreže, Društvo TOTI DCA Maribor, so.p, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p, Društvo Hiša!, so.p. in Zavod MARS Maribor.

Aktivnosti projekta so razdeljene na vsebinske sklope, ki se medsebojno časovno prepletajo. Glavne projektne aktivnosti so:

– krepitev in profesionalizacija prostovoljskih NVO z vzpostavljanjem trajnostnih delovnih mest,
– izobraževanje mentorjev prostovoljstva v organizacijah v projektnem partnerstvu,
– vzpostavljanje interih strategij razvoja prostovoljstva v organizacijah partnericah,
– uvedba novega modela spremljanja in evalviranja prostovoljstva,
– priprava strategije razvoja prostovoljstva v MOM,
– promocija prostovoljstva skozi skupne aktivnosti,
– medsebojno povezovanje prostovoljskih NVO in njihovo povezovanje z javnimi zavodi,
– razvoj didaktičnega pripomočka za evalvacijo kakovosti.

Zastavljeni kazalniki projekta so:
1. Priprava strategije razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
2. Razvoj socialne inovacije v obliki uvedbe enotnega modela spremljanja/evalviranja prostovoljskega dela v prostovoljskih organizacijah v lokalnem okolju.
3. Izdelane interne strategije prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah partnericah v projektu z namenom kakovostnih procesov organiziranega prostovoljstva.
4. Izvedba rednih intervizij za novo zaposlene mentorje prostovoljcev v organizacijah projektnih partnericah.
5. Vzpostavitev skupne aktivnosti prostovoljskih organizacij partneric v projektu kot rezultat prijave na mednarodni razpis.